Kategoria Bez kategorii

Regulamin konkursu „Pompa za 0”.

Definicje Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. „Organizator” – Nabilaton Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Okólna 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,…