Definicje

Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Nabilaton Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Okólna 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359324; NIP 524 27 12 474; REGON 142407970; kapitał zakładowy: 200000 PLN.

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Pompa za 0”, który jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Pompa za 0” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).

4. „Uczestnik” – instalator, który odbył szkolenie stacjonarne lub online u Organizatora z zakresu montażu pomp ciepła Midea M-Thermal, uzyskał Certyfikat Autoryzowanego Instalatora (lub uzyska do czasu zakończenia konkursu) i dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniając warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

5. „Komisja Konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora minimum trzech osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie oraz dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji estetycznych członków Komisji Konkursowej.

6. „Laureat” – Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję Konkursową.

§1 Postanowienia ogólne

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z informacją od Organizatora, dotyczącą zasad Konkursu:

a) zakupić pompę ciepła Midea M-Thermal II generacji w firmie NABILATON Sp. z o.o. w terminie od 1.09.2021 r. do 30.12.2021 r.

b) zarejestrować swój udział w konkursie na https://mthermal.pl/konkurs poprzez wypełnienie formularza konkursowego.

c) załączyć w formularzu konkursowym zdjęcia:

§2 Termin i uczestnictwo w konkursie

1. Swój udział w Konkursie Uczestnicy zgłaszać mogą najpóźniej do 30.12.2021 r. Zgłoszenia dokonane po tej dacie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz firm pokrewnych, a także najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych do drugiego stopnia.

5. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.

6. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń Konkursowych, ale Laureatem może zostać tylko jeden raz.

6. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnia on wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że zgłoszony przez Uczestnika materiał konkursowy narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.

§3 Dane osobowe i prawa autorskie

1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu i w przypadku Laureata nagrody głównej numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).

3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru Laureatów przez Komisję Konkursową oraz przyznania i wysyłki nagrody oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników powstałymi w związku z uczestnictwem w Konkursie.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz dodatkowo, w przypadku Laureatów Konkursu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych), a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora, takie jak ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników powstałymi w związku z uczestnictwem w Konkursie. Wysyłka przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie możliwa po zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestniczenie w Konkursie.

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu, w niezbędnym zakresie, mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureata nagrody dodatkowej) inni odbiorcy danych osobowych: firma kurierska (w celu wysyłki Nagrody), a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).

7. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą), mają prawo do żądania od Organizatora: udzielenia im dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: marketing@nabilaton.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik konkursu wysyłając formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami oświadcza, że przesłany materiał konkursowy jest jego autorstwa i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich, ponadto że przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione do chwili zgłoszenia na inną osobę.

9. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przez materiał zgłoszeniowy praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

§4 Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

1. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie Komisja Konkursowa wyłoni 5 Laureatów, w tym zwycięzcę nagrody głównej, II miejsca oraz 3 zwycięzców III miejsca.

2. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. Uczestnik, który uzyskał status Laureata zostanie powiadomiony o tym fakcie wyłącznie za pośrednictwem korespondencji mailowej, wysłanej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowy, najpóźniej do 31.01.2022 r.

4. Laureaci Konkursu w terminie 7 dni od momentu wysłania im powiadomienia o wygranej, są zobowiązani udzielić zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, o którą zostaną poproszeni w wiadomości oraz podać adres e-mail niezbędny do wysyłki nagrody (w przypadku zwycięzcy nagrody głównej dodatkowo numer rachunku bankowego oraz danych niezbędnych do przelewu).

5. W przypadku braku podania danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej i udzielenia zgody na ich przetwarzanie we wskazanym tam terminie Laureat Konkursu traci prawo do nagrody.

6. Prawo do nagrody Laureat traci również w przypadku odmowy odbioru przesyłki nadanej mu za pośrednictwem firmy kurierskiej zawierającej nagrodę i upływu dodatkowego terminu wskazanego mu za pośrednictwem korespondencji mailowej przez Organizatora na odbiór nagrody na koszt Laureata z miejsca wskazanego przez Organizatora.

7. W przypadku utraty przez Laureata praw do nagrody lub ich rezygnacji z nagrody nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora i nie będzie on zobowiązany do przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu.

8. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§5 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

2. Data ważności vouchera to 30.06.2022 r.

3. Całkowita lub częściowa wymiana vouchera na środki pieniężne nie jest możliwa.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dowolnym Uczestnikom Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Komisję Konkursową.

§6 Wydanie nagrody

1. Wydanie nagrody głównej nastąpi poprzez zlecenie dokonania przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Laureata nagrody głównej. Wydanie nagród za II i III miejsce nastąpi poprzez wysłanie wiadomość e-mail z voucherem w formacie pdf.

2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu e-mail lub błędnego rachunku bankowego.

4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora w terminie do 21 dni od otrzymania przez niego odpowiednio rachunku bankowego lub adresu e-mail.

§7 Reklamacje

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na piśmie w czasie jego trwania i w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od daty wskazanej w §2 ust. 1 Regulaminu.

2. Wszelkie Reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres siedziby Organizatora. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne, uzasadniające żądanie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, przez komisję składająca się z przedstawicieli Organizatora. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach Kodeksu Cywilnego. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji Konkursowej listem poleconym, przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych, bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa Uczestnika spełnienia tego żądania Organizatora wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://mthermal.pl/konkurs z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników Konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

§9 Lista urządzeń dopuszczonych do Konkursu znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.